Regulamin rezerwacji i wynajmu Apartamentów „Koziniec” w Myczkowcach.

By Państwa pobyt stał się przyjemnym i niezapomnianym czasem prosimy wszystkich naszych gości o zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu całorocznych Apartamentów „Koziniec”. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Apartamenty „Koziniec” jest to obiekt ogrodzony, monitorowany składający się z czterech niezależnych Apartamentów z tarasem, wspólnego parkingu, placu zabaw i balii z jacuzzi na życzenie klienta za dodatkową opłatą.

3. Każdy Apartament posiada dwie sypialnie, salon z kuchnią oraz łazienkę z prysznicem. Apartament wyposażony jest w zmywarkę, mikrofalówkę z funkcją piekarnika, kuchenkę gazową, płaski telewizor, klimatyzator, kominek, grzejniki elektryczne i dostęp do WiFi. Na tarasie znajduje się sprzęt do grillowania oraz zestaw wypoczynkowy.

4. Apartamenty „Koziniec” udostępniają dla gości ręczniki na czas pobytu.

II. Rezerwacja i zasady płatności

5. Zapytania w sprawie rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailem.

6. Dokonując rezerwacji wstępnej należy podać imię i nazwisko, termin pobytu, numer apartamentu, liczbę osób, nr telefonu, adres mailowy.

7. Uzgodnioną rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając na Marcin Buczarski FHU Autoglass, ul. Piłsudskiego 56, 38-600 Lesko Nr konta ING Bank Śląski: 03 1050 1458 1000 0092 2200 2876 kwotę zadatku, w wysokości 20 % całego wynagrodzenia w ciągu 2 dni od chwili zgłoszenia wstępnej rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie (liczy się zaksięgowanie wpłaty na koncie odbiorcy) spowoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.

W tytule przelewu należy wpisać:
• imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji, • uzgodniony termin pobytu.

8. Osoba dokonująca rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

9. W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, zadatek nie podlega zwrotowi.

10. Zmiana terminu rezerwacji przez Najemcę jest możliwa bez utraty zadatku, tylko po uzgodnieniu z Wynajmującym, przy uwzględnieniu wolnych miejsc.

11. Wpłata zadatku przez osobę dokonującą rezerwacji oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin.

12. Pozostałą kwotę za pobyt Najemca wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy. Dopuszczalna jest płatność całości kwoty za pobyt przelewem - pod warunkiem zaksięgowania wpłaty na rachunku Wynajmującego przed rozpoczęciem najmu.

13. Najemca zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).

14. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

15. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 złotych, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu Apartamentu.

16. Jeżeli najemca anuluje rezerwacje w terminie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem pobytu, lub w trakcie pobytu zobowiązany jest zapłacić opłatę w wysokości 100% kosztów najmu, pomniejszoną o wpłacony zadatek.

17. Umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą obejmuje tylko i wyłącznie wynajem Apartamentu. Nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

18. Cena najmu nie obejmuje opłaty klimatycznej, wynoszącej 1 złotych osoba/doba, która pobierana jest przez Wynajmującego w pierwszym dniu pobytu wraz z wynagrodzeniem.

III. Obowiązki Najemcy i zakwaterowanie.

19. Zakwaterowanie następuje od godz. 15.00 w dniu przyjazdu i kończy się do godz. 11.00 w dniu wyjazdu.

20. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Właściciela Apartamentu najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest inna niż w punkcie wyżej (godz. 15.00).

21. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

22. Zakwaterowanie przed godz. 15.00 lub wykwaterowanie po godz. 11.00 wymaga każdorazowo zgody właściciela Apartamentów.

23. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Apartamencie w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie Właścicielowi godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru Apartamentu.

24. Przy podpisywaniu umowy najmu, Najemcy wydawane są klucze do Apartamentu oraz pilot do bramy wjazdowej. Najemca wówczas ma obowiązek okazać dokument tożsamości, umożliwiając Właścicielowi lub osobie upoważnionej przez właściciela potwierdzenie danych.

25. W przypadku zgubienia kluczy do Apartamentu lub pilota do bramy wjazdowej Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 250 zł za każdy z przedmiotów.

26. Najemca nie może użyczać albo oddawać Apartamentu w podnajem innym osobom.

27. Liczba osób mających zamieszkać w Apartamencie wynosi maksymalnie 6. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Apartamentu (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 100 złotych za dobę od niezgłoszonej osoby.

28. Cena usług świadczonych przez Właściciela nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Najemcy na własne ryzyko. Właściciel Apartamentów nie odpowiada za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej

osoby), również za kradzież bagaży, wartościowych przedmiotów, kradzież samochodów pozostawionych na parkingu obiektu (parking niestrzeżony) itp. w czasie całego pobytu.

29. Najemca nie ma możliwości pozostawienia swoich bagaży, przed przekazaniem Apartamentu i po jego oddaniu.

30.Właściciel Apartamentów nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie obiektu, w tym na placu zabaw. Podczas korzystania ze wszystkich udogodnień znajdujących się na terenie obiektu dzieci muszą być pod opieką osoby dorosłej.

31. Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac (na którym śpią dzieci) przed zamoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń i czyszczenia.

32. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Apartament, tzn. sprawdzić meble, okna, szybę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Apartamencie.

33. Uwagi, co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela lub osoby upoważnionej.

34. Brak uwag ze strony Najemcy, co do takich uszkodzeń po otrzymaniu kluczy oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń, co do całego Apartamentu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.

35. Najemca odpowiada finansowo za szkody powstałe z jego winy w Apartamencie w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt lub do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za klucze. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o wysokości i sposobie zadośćuczynienia.

36. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie Właścicielowi.

IV. Użytkowanie Apartamentu podczas pobytu

37. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, wszelakie próby palenia tytoniu w Apartamencie będą mogły skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy bez możliwości odzyskania pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

38. Palenie tytuniu na terenie obiektu dozwolone jest tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

39. Na terenie obiektu znajduje się parking na którym Najemca ma prawo do pozostawienia swojego samochodu. Parkowanie poza parkingiem na terenie obiektu jest zabronione. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie obiektu.

40. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w Apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

41. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 7:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

42. Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie obiektu i zgłaszać ich każde zauważone nieprawidłowości.

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Apartamencie zabrania się:

       -  używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.

        - wnoszenia łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

        - rozpalania ogniska lub grilla oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym.

        - suszenia ubrań na grzejnikach elektrycznych zlokalizowanych w sypialniach.

Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu, dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Apartamencie. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.

45. Najemca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane przez osoby mu towarzyszące.

46. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania porządku w Apartamencie a także do zwrotu Apartamentu w stanie zastanym, co obejmuje przed wyjazdem w szczególności: pozostawienie umytych sprzętów kuchennych, posprzątanie zajmowanego Apartamentu z tarasem włącznie z wyniesieniem śmieci. Nie dostosowanie się do powyższego skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania Apartamentu.

47. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

48. Zwierzęta w Apartamencie nie są akceptowane. Nie dostosowanie się do niniejszego punktu skutkuje brakiem podpisania umowy i koniecznością pokrycia całej kwoty pobytu.

V. Postanowienia końcowe

49. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

50. Sprawy nieujęte w regulaminie regulują przepisy kodeksu cywilnego.